Obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetových  stránkach www.kozmetika-licenie-darcek.sk a www.darcekynamieru.com (ďalej aj „Internetový obchod“ a „e-shop“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.

Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:

Awesome woman, s.r.o., so sídlom Úprkova 45, 811 04 Bratislava,          IČO:52 620 441, DIČ: 2121110387

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel: Sro, vložka číslo: 140903/B

Telefón: +421 907 720 724, v pracovných dňoch medzi 9.00 a 16.00 hod

E-mail: podpora@darcekynamieru.com

Bankové spojenie: Fio Banka

Číslo účtu: 2901716128/8330

IBAN: SK9083300000002901716128

SWIFT/BIC kód: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,827 07 Bratislava,

tel.č.: +421 258 27 21 72, +421 258 27 21 04 , email: ba@soi.sk  

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci a Kupujúci, na zásielkový predaj tovaru a služieb výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 2. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Awesome woman, s.r.o., so sídlom Úprkova 45, 811 04 Bratislava, IČO:52 620 441, DIČ: 2121110387
 3. Predávajúcim je Awesome woman, s.r.o., so sídlom Úprkova 45, 811 04 Bratislava, IČO:52 620 441, DIČ: 2121110387
 4. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je Awesome woman, s.r.o., so sídlom Úprkova 45, 811 04 Bratislava, IČO:52 620 441, DIČ: 2121110387
 5. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 6. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 7. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 8. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 9. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 1. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.

 

Čl. II

INFORMÁCIE O TOVARE A CENE

 1. Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.
 2. Cena tovaru uvedená v internetovom obchode je konečná, vrátane DPH. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. Predávajúci nie je platcom DPH.
 3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.

 

 

Čl. III

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Postup pri objednávaní tovaru v Internetovom obchode :

 1. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu tovaru, obchodné podmienky a reklamačné podmienky Internetového obchodu.
 2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru, zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje Kupujúceho, adresu pre doručenie tovaru, špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru a výslednú cenu tovaru.
 3. Pred potvrdením objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru
 4. Pred definitívnym zaslaním objednávky Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a detailne preštudovať obchodné podmienky a reklamačné podmienky.
 5. Nová registrácia je vhodná pre tých Kupujúcich, ktorí v internetovom obchode nakupujú opakovane. Pri opakovanom nákupe nebudú musieť opäť vypĺňať svoje identifikačné údaje, ale len zadaním mena a hesla sa im automaticky načítajú zo systému.
 6. Pre zaregistrovaných Kupujúcich stačí cez tlačidlo Prihlásenie zadať svoje prihlasovacie meno (Kupujúci si ho pri registrácii určuje sám) a heslo, ktoré kupujúcemu vygeneruje registračný systém a je doručené kupujúcemu na jeho emailovú adresu.
 7. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane Kupujúci a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 8. Osobitné pravidlá pri predobjednávke.V prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru iba predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže líšiť. O zmene ceny bude predávajúci  Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru Predávajúcim. Prípadný rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou a kúpnou cenou bude Predávajúcim vrátený, alebo Kupujúcim doplatený pred doručením tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. Predávajúci si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 14 dní) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa zmenili okolnosti, z ktorých vychádzal Predávajúci v okamihu predobjednávania tovaru Kupujúcim do takej miery, že od Predávajúceho nebude možné rozumne požadovať, aby bola predobjednávka viazaná, má Predávajúci právo predobjednávku zrušiť, a zároveň o tom informovať Kupujúceho.

 

Čl. IV

SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme:
 2. a) e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na podpora@darcekynamieru.com
 3. b) Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode Predávajúceho,
 4. c) telefonickej objednávky,
 5. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové alebo telefonické potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené napríklad ako "potvrdenie objednávky".

 Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky, ktoré Kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky.

 1. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje.
 2. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
 3. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Čl. V

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti tovaru.
 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 3. Kupujúcemu doklady (návody, záručný list,...) v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 2. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 3. Nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho a v prípade nespokojnosti, komunikovať svoju nespokojnosť prioritne s Predávajúcim.

 

Čl. VI

PRÁVO NA ODSTUPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci má na základe zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane Kupujúceho a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu alebo e-mailovú adresu predávajúceho a toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy povinný zaslať predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame Kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zaslali doporučene a ako poistenú zásielku.

Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť  formulár: Odstupenie od zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

 1. Tovar je potrebné zaslať neporušený s kompletným príslušenstvom a v pôvodnom obale. Nie je vhodné ho zasielať na dobierku, tovar nebude Predávajúcim prevzatý.
 2. Predávajúci vráti kúpnu cenu bez hodnoty za doručenie prípadne za objednanie tovaru, do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru.
 3. Predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru bez hodnoty za darčekové balenie vo forme darčekového koša alebo vypracovaného adresného darčekového venovania či inej formy výzdoby spojenej s objednávkou.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3)
 5. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa §7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho ako napr. zhotovenie diela zváraním, maľovaním, vyrezávaním či inak skonštruovaným na želanie, prispôsobený požiadavkám Kupujúceho alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré Kupujúci rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
 6. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má Kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 • a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť
 • c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (CD, DVD, certifikáty, a pod.) a takisto aj pre tovar objednaný zo zahraničia na konkrétnu požiadavku kupujúceho
 • d)ak ide o dodanie tovaru rýchlej spotreby, ktorého lehota spotreby skoro vyprší

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 • a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 • b) zmenila sa cena u dodávateľa produktu
 • c) vystavená cena produktu bola chybná

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, ten zodpovedá  za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Čl. VII

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

 1. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny. 
 2. Predávajúci môže stornovať objednávku, ak si Kupujúci nesplní povinnosť úhrady zaslanej faktúry na e-mailovú adresu, a neurobí tak ani po urgencii písomnej alebo telefonickej. O stornovaní objednávky Predávajúci informuje Kupujúceho písomne e-mailom.

 

Čl. VIII

PLATOBNÉ PODMIENKY

Za tovar a služby v internetovom obchode je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 1. platba prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry alebo zálohy k objednávke
 2. platba platobnou kartou alebo vkladom na účet Predávajúceho 

- tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho

Daňový doklad (faktúra) nie je zasielaný so zásielkou objednaného tovaru, je zasielaný výlučne elektronicky e-mailom. Faktúra slúži ako dodací list a reklamačný list.

Tovar v internetovom obchode má záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak. Na výrobky umeleckého charakteru zhotovené podľa špecifikácie Kupujúceho, alebo ponúkaného Predávajúcim v segmente Výrobky ručne vyrobené z kovu, dreva a iných materiálov sa záruka nevzťahuje.

Náklady na dodanie tovaru, je Kupujúci povinný zaplatiť súčasne s úhradou kúpnej ceny tovaru.

Forma dodania :

 • Slovenská pošta
 • Kuriér
 • Zásielkovňa (Kuriér na adresu)

Poštovné do 30 € hradí Kupujúci v cene 3,90 €. Nad  30 € poskytuje dopravu Predávajúci  ZDARMA.

Tovar a služby Predávajúci poskytuje len na území Slovenskej Republiky. V prípade záujmu o dodanie do inej krajiny, je možné kontaktovať Predávajúceho na kontaktnej adrese podpora@darcekynamieru.com a ten mu osobitne vystaví daňový doklad.

Čl. IX

DODACIE PODMIENKY

Postup pri preberaní zásielky:

 • Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúcemu doporučujeme zásielku neprevziať a o tejto skutočnosti kontaktovať Predávajúceho.
 • Pokiaľ poškodenie výrobku zistí Kupujúci až po rozbalení balíka, neodkladne ešte v daný deň o danej skutočnosti emailom informuje Predávajúceho. Pri rozbaľovaní balíka dbá Kupujúci na to, aby obal tovaru rozbaľovaním nepoškodil.
 • V prípade poškodenia zásielky, ktorá bola doručovaná Slovenskou poštou, Slovenská pošta vyžaduje riešenie reklamácie zo strany príjemcu zásielky (Kupujúceho).
 • V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravnej spoločnosti, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu Kupujúcemu alebo zásielku Kupujúcemu poslať znovu.
 • Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaruzavinenú udaním nesprávnej adresy Kupujúceho.

Čl. X

DODACIA  LEHOTA

 • Objednávky doručené do 10.00 hod pri tovare na sklade expedujeme v deň objednávky. Pre tovar na sklade je dodacia lehota spravidla 1 až 3  pracovné dni, ak pri popise tovaru nie je uvedené inak.
 • Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

Kupujúci obdrží do 2 pracovných dní od objednávky email s upresnenými dodacími lehotami. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude v dostatočnom množstve na sklade, bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný Predávajúcim telefonicky alebo emailom. Je potrebné, aby Kupujúci uviedol v objednávke funkčnú a používanú emailovú adresu, nakoľko na túto emailovú adresu sú mu posielané informácie o celom priebehu objednávky.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

Tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena  tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude  kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny a tovar mu nebude môcť byť dodaný, bude mu táto čiastka Predávajúcim vrátená späť a to do 14 pracovných dní.

 

Čl. XI

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny predmetu objednávky aj poštovnými poplatkami.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo Predávajúceho, má Predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

 

Čl. XII

REKLAMAČNÝ PORIADOK

    Reklamačný protokol si môžete stiahnuť aj tu

Prosím vyplňte  formulár reklamačný protokol ešte pred tým, ako nám pošlete tovar späť. Vyplnením reklamačného formulára urýchlite vybavenie Vašej žiadosti o vrátenie tovaru, alebo jeho reklamáciu. 

Formulár zašlite na adresu : podpora@darcekynamieru.com, obratom Vás budeme kontaktovať

Tovar nepreberáme osobne,  iba v prípade vopred dohodnutého termínu. Na fakturačnej adrese  sa nenachádza kamenná predajňa ani sklady.

AK BALÍK PRIŠIEL POŠKODENÝ

Ak si už pri preberaní všimnete, že obal balíka je poškodený, v prítomnosti kuriéra balík rozbaľte a presvedčte sa, či je všetko v poriadku. Ak je produkt poškodený, balík nepreberajte. Ak je poškodený len obal, pre istotu fotograficky zdokumentujte stav balíka a požiadajte kuriéra o „prebratie s výhradou“. Produkt čo najskôr vyskúšajte. Ak niečo nie je v poriadku, do 48 hodín od prebratia zásielky môžete nahlásiť škodu a uplatniť si náhradu. Stačí poslať fotografie spolu s identifikáciou zásielky (číslo zásielky, nájdete ho na balíku a popisom škody na podpora@darcekynamieru.com a ďalej postupujte podľa pokynov prepravcu.

Pozor, ak škody nahlásite po 48 hodinách, riešenie reklamácie sa skomplikuje, až znemožní. Preto prosím nahláste akékoľvek poškodenie čo najskôr.

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na fakturačnú adresu Awesome woman s.r.o., Úprkova 45, 811 04 Bratislava, avšak nie na dobierku.Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť informáciu o čísle faktúry alebo kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady a odporúčame priložiť vyplnený reklamačný protokol spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je možné zaslať aj písomne (poštou).
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), alebo zľavu z ceny.
  3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
 14. Kontakt  Awesome woman s.r.o., Úprkova 45, 811 04 Bratislava, podpora@darcekynamieru.com.

 

Čl. XIII

RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM EURÓPSKEJ PLATFORMY RSO 

Alternatívne riešenie sporov:

 • Dňa 1.2.2016 nadobudol účinnosť novelizovaný zákon o ochrane Kupujúcich pri predaji na diaľku (Zákon č.102/2014). V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

 

Čl. XIV

OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky ochrany osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?
 
Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo  iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Aké údaje uchovávame?
 
Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies
 
Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Existujú a aj my využívame viacero druhov cookies - tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webstránky ako aj tie, ktoré vás teoreticky môžu identifikovať a ktoré právna prax označuje za osobný údaj.  Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že v niektorých prípadoch ide tiež o váš osobný údaj.

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov.

Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: podpora@darcekynamieru.com a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

Ďalšie osobné údaje
 
Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, video zdarma, prístup do členskej sekcie a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, adresa, e-mail, telefonne číslo. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Čo to je spracúvanie osobných údajov ?
 
Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

Na aký účel tieto informácie o Vás používame? 
 
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť Awesome woman s.r.o., Úprkova 45, 811 04 Bratislava, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vo vložke číslo 140903/B

K zberu osobných údajov dochádza na nasledovných webových stránkach: www.darcekynamieru.com, www.kozmetika-licenie-darcek.sk

Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné predajné mechanizmy produktov (v online a offline podobe), ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári pri platených online kurzoch na webových stránkach www.darcekynamieru.com, www.kozmetika-licenie-darcek.sk

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu  (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – potrebné na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov; z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, doručenie dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa, prevádzkovateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané, a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo - za účelom informovania o stave objednávky a VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

Osobné údaje zadávané na uvedených webstránkach pri zasielaní noviniek zdarma,

e-mail - na účel zasielania noviniek zdarma, o ktorý ste prejavili záujem - na váš e-mail je postupne uvoľňovaný obsah noviniek zdarma, ktoré sú definované pri zadávaní vášho e-mailu ako aj v potvrdzovacom e-maile. Právnym základom spracúvania osobných údajov je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

 

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári 

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu - na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (platený tovar alebo služba), aktualizácia informácií a nového obsahu, doručenie dodatočných info od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo - za účelom informovania o stave objednávky VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa zameraných na oblasť, v ktorej bolo zákazníkovi poskytnuté živé podujatie a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo - za účelom informovania o stave objednávky, pripomienky pred živým tréningom a VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

Odporúčania na produkty 
 
Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

Komentáre na našich webových stránkach
 
Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so spracovaním vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, e-mail, vaša stránka a obsah komentára), pričom zverejnené sú iba meno príp. aj priezvisko (ak ho zadáte) a obsah Vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžeš kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania údajov
 
Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu,pokiaľ poskytujeme naše služby a  ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaný Váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (príp. do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

U nás sú údaje v bezpečí
 
Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, anitvírove programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby - zamestnanci či sprostredkovatelia - ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním. Navyše k 25.05.2018 máme vypracované posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach.

V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú uložené v budove so zabezpečovacím zariadením a alarmom. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva
 
Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je:

Kontaktné osoby:

Valéria Perinová; e-mail: podpora@darcekynamieru.com

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie:

môžete kliknúť na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: podpora@darcekynamieru.com

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory - inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) - alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?
 
Naša spoločnosť funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú od 25.05.2018 doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u členov nášho tímu boli v bezpečí.

Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť Mioweb, s.r.o., IČO: 07458002, Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno, ČR, s ktorou je uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Účtovnícke služby máme outsourcované s externou účtovníckou spoločnosťou p.Jozefína Bačová, Bratislava a    FAPI Business s.r.o (účtovný systém ) IČO : 07671563, Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno, ČR.

SmartSelling a.s.(e-mail marketing)  IČO : 29210372, Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, ČR

Odkazy tretích strán
 
Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na podpora@darcekynamieru.com

Ponuky na produkty týchto tretích strán vám budeme zasielať na e-mail  na základe vášho vážneho, slobodného, informovaného, konkrétneho, jednoznačného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu.
Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám
 
Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. 

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov
 
Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

 

Čl. XV

ORGÁN DOZORU

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,827 07 Bratislava,

tel.č.: +421 258 27 21 72, +421 258 27 21 04 , email: ba@soi.sk  

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

Čl. XVI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
 3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu.
 4. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 16.7.2020

 

V Bratislave 16.7.2020

Awesome woman s.r.o

 

Prílohy:

odstupenie od zmluvy

reklamačný protokol